Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Studio ZOO

 
Definities

 1. Studio ZOO: Studio ZOO, gevestigd te Arnhem onder KvK nr. 0909 4341.
 2. Klant: degene met wie Studio ZOO een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: Studio ZOO en klant samen.
 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt.
   Toepasselijkheid algemene voorwaarden
 5. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Studio ZOO.
 6. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 7. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.
  Aanbiedingen en offertes
 8. Aanbiedingen en offertes van Studio ZOO zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.
 9. Een aanbod of offerte is maximaal 1 maand geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld. 
 10. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.
 11. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeenkomen.
  Aanvaarding 
 12. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt Studio ZOO zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen. 
 13. Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt Studio ZOO slechts, nadat de klant deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd.
  Prijzen
 14. Alle prijzen die Studio ZOO hanteert zijn in euro’s, zijn exclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 15. Alle prijzen op die Studio ZOO hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Studio ZOO te allen tijde wijzigen. 
 16. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door Studio ZOO vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren. 
 17. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Studio ZOO, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 18. Indien partijen voor een dienstverlening door Studio ZOO een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
 19. Studio ZOO is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken. 
 20. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient Studio ZOO de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is. 
 21. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.
 22. Studio ZOO heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen. 
 23. Voorafgaand aan de ingang ervan zal Studio ZOO prijsaanpassingen meedelen aan de klant.
 24. De consument heeft het recht om de overeenkomst met Studio ZOO op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.
  Gevolgen niet tijdig betalen
 25. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Studio ZOO gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 26. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Studio ZOO. 
 27. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. 
 28. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Studio ZOO zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. 
 29. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Studio ZOO op de klant onmiddellijk opeisbaar. 
 30. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Studio ZOO, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Studio ZOO te betalen. 
  Opschortingsrecht
   
  Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.
  Verrekening
   
  Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Studio ZOO te verrekenen met een vordering op Studio ZOO. 
   
  Verzekering
 31. De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal:
  o geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst
  o zaken van Studio ZOO die bij de klant aanwezig zijn
  o zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd
 32. De klant geeft op eerste verzoek van Studio ZOO de polis van deze verzekeringen ter inzage.
  Garantie
   
  Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Studio ZOO enkel inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen.
   
  Uitvoering van de overeenkomst 
 33. Studio ZOO voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit. 
 34. Studio ZOO heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
 35. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant. 
 36. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Studio ZOO tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
 37. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Studio ZOO tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.
  Informatieverstrekking door de klant 
 38. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Studio ZOO.
 39. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit. 
 40. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Studio ZOO de betreffende bescheiden. 
 41. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Studio ZOO redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.
  Duur van de overeenkomst betreffende een dienst
 42. De overeenkomst tussen Studio ZOO en de klant betreffende een dienst of diensten wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen. 
 43. Indien een overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, dan wordt deze na afloop van de termijn stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij 1 van de partijen de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden, c.q. een consument de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, waardoor de overeenkomst van rechtswege eindigt.
 44. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn moet de klant Studio ZOO schriftelijk in gebreke stellen. 
  Opzeggen overeenkomst dienst voor onbepaalde tijd 
 45. De klant kan een overeenkomst voor een dienst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van  2 maanden.
 46. Een consument heeft het recht een overeenkomst voor een dienst voor onbepaalde tijd op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
  Vrijwaring
   
  De klant vrijwaart Studio ZOO tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Studio ZOO geleverde producten en/of diensten. 
   
  Klachten
 47. De klant dient een door Studio ZOO geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 48. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Studio ZOO daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen. 
 49. Consumenten dienen Studio ZOO uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
 50. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Studio ZOO in staat is hierop adequaat te reageren. 
 51. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 52. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Studio ZOO gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.
  Ingebrekestelling
 53. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Studio ZOO.
 54. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Studio ZOO ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt. 
  Hoofdelijke aansprakelijkheid klant
   
  Als Studio ZOO een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Studio ZOO verschuldigd zijn. 
   
  Aansprakelijkheid Studio ZOO
 55. Studio ZOO is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 56. Indien Studio ZOO aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 57. Studio ZOO is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 58. Indien Studio ZOO aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 59. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.
  Vervaltermijn
   
  Elk recht van de klant op schadevergoeding van Studio ZOO vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.
   
  Recht op ontbinding
 60. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Studio ZOO toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt. 
 61. Is de nakoming van de verplichtingen door Studio ZOO niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Studio ZOO in verzuim is. 
 62. Studio ZOO heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, danwel indien Studio ZOO kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen. 
  Overmacht
 63. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Studio ZOO in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Studio ZOO kan worden toegerekend in een van de wil van Studio ZOO onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Studio ZOO kan worden verlangd. 
 64. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen. 
 65. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Studio ZOO 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Studio ZOO er weer aan kan voldoen. 
 66. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden. 
 67. Studio ZOO is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.
  Wijziging van de overeenkomst 
   
  Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.
   
  Wijziging algemene voorwaarden
 68. Studio ZOO is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 
 69. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. 
 70. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Studio ZOO zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 71. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen. 
  Overgang van rechten
 72. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Studio ZOO. 
 73. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek. 
  Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid
 74. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan. 
 75. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Studio ZOO bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.
  Toepasselijk recht en bevoegde rechter
 76. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 
 77. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Studio ZOO is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Opgesteld op 23 februari 2021.